Тринадесетият уебинар ще се проведе на 25.07.2019 г. от 16 до 17 часа в офиса на АПБ. Ще го излъчваме на живо в групата чрез Фейсбук, както и ще ползваме zoom.us, за да може реално всеки да се включи в дискусията на живо. По време на уебинара ще обсъдим две решения на съда на ЕС и ВАС, свързани с Натура 2000:

  1. дело C‑182/10 – http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119510&pageIndex=0&doclang=BG&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3909762
  2. адм. дело № 11624/2017 – http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/fb1cc52f102ca83ac22583ac0050060b?OpenDocument

Запис от уебинара ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share