Вторият уебинар „Натура 2000 – професионалният поглед“, който Асоциация на парковете в България организира в рамките на проект: Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“, ще се проведе на 31.01.2019 г. в зала Г8, находяща се в гр. София, ул. „Гладстон“ № 8 от 16 до 17.00 ч.

Той ще се излъчва на живо чрез zoom: https://zoom.us/j/7824218253 и онлайн излъчване във фейсбук групата ни: https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-316584788461527/

Темите, които ще бъдат разглеждани по време на уебинара, са: 1. Решение на съда на ЕС по дело C‑329/17 от 7 август 2018 година „Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2011/92/ЕС — Оценка на въздействието на някои проекти върху околната среда — Приложение II — Точка 1, буква г) — Понятие „обезлесяване с цел промяна на предназначението на земята“ — Разчистване на горско трасе, свързано със строителството и използването на надземен електропровод“ http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf…
2. Проектозакон за изменение на ЗБР в частта му органи за управление на защитените зони .Проектозакона можете да прочетете тук – http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx

Запис от уебинара ще бъде качен в канала ни в Youtube.com. Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.
Share