Вихрен, НП Пирин, Автор на снимката: Ралица Вълчева

Вихрен, НП Пирин Автор на снимката: Ралица Вълчева

Тази седмица излезе официалното решение на 42-та сесия на Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО за Национален парк Пирин. Въпреки големия интерес по темата Пирин, един аспект остана извън вниманието на медиите, а именно бъдещето на новия план за управление на НП Пирин, извън спора за неговата екологична оценка.

В решението си, Комитетът посочва, че България трябва да изчака решението на Върховния административен съд по спора дали проекта трябва да бъде подложен на екологична оценка или не, но след това трябва „да осигури, че новият план за управление обхваща цялостно всички потенциални заплахи за изключителната универсална стойност на обекта и ясно да очертава как целите на управлението, зонирането и използването на земята в рамките на Националния парк Пирин ще допринесат за подобряване на тази стойност и предотвратяване на всякакво унищожаване на неговата цялост„. Комитетът изисква от България по отношение на новия план за управление да вземе предвид  относимите препоръки на Консултативната мисия на IUCN от 2018 г.

Припомняме, че в началото на март месец тази година в България беше мисията на Международния съюз за защита на природата (IUCN ) по покана на МОСВ, която разгледа проблемите, свързани с изменението на действащия план за управление на парка, с непълнотите и двусмислието в новия план за управление, финансиран от ОПОС, както и проблемите с прякото управление на парка, като нефункциониращия Научен съвет.

Решението на Комитета за световно наследство да задължи България да преразгледа и допълни проекта за нов план за управление и  отрази бележките IUCN  ще доведе до необходимост от нови  ресурси, включително и за възлагане на БАН да изготви становище  относно оценките, зонирането и режимите, посочени в проекта на плана, преди да го продължи с неготово приемане.

Най-значимите препоръки от доклада на IUCN са свързани с пашата, дърводобива, ползването на води и развитието на туризма.  IUCN препоръчва :

  • Да се допълни текста на Плана с част, посветена на Обекта на световното наследство и как целите, зонирането и режимите на ползване допринасят за запазването на обекта и неговата цялост, непокътнатост и липса на заплахи.
  • Предвидените в проекта на плана увеличаване на площите и натовареността на пасищата да бъдат преоценени и пашата да бъде строго ограничена до капацитета на поносимост на съответните екосистеми
  • Сечта в горите трябва да бъде ограничена до изсичане на отделни дървета и отстраняване на мъртва дървесина само по причини, свързани с безопасността, в непосредствена близост до пътища/трасета, пресичащи обекта, и в близост до съществуващите хижи. Сечта в горите трябва да бъде предварително одобрена от Научния комитет на парка, а добитата дървесина да не влиза в продажба и да се предоставя на местното население.
  • Визията за развитието на туризма в обекта и неговите околности трябва да бъде изяснена. Тази визия следва да се стреми да развие жизнеспособни алтернативи на развитието на ски туризма,  в съответствие с предишни решения на Комитета; тя трябва да бъде подробно и изчерпателно описана в проекта на нов ПУ и да е напълно съвместима с правните задължения на държавата-членка по Конвенцията за световно наследство, за запазване на ИУС на обекта и поддържане на неговата цялост.
  • В текста на проекта на новия План за управление следва да се уточни, че в обекта могат да се допускат нови водохващания само за питейни нужди  и в границите на естествения капацитет на обекта; такива водохващания не трябва никога да оказват значително въздействие върху естествените процеси в обекта, и екологичното функциониране на неговите водни екосистеми винаги трябва да бъде напълно запазено. Винаги трябва да бъде даван приоритет на оптимизирането и подобряване на съществуващите водни съоръжения и на търсенето на алтернативен източник на вода извън и в обекта.

Пълният текст на доклада на IUCN в превод на български можете да прочетете тук

http://parks.bg/?attachment_id=3187

Решението на 42 сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО на английски език можете да прочетете тук

https://whc.unesco.org/archive/2018/whc18-42com-18-en.pdf

Share