Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ сигнализира, че тази сутрин в участък на Борисовата градина, заключен между бул. Цариградско шосе, бул. Драган Цанков, бул. Пейо Яворов и ул. Незабравка, е започнало извършването на неправомерна сеч. Тя предвижда да се отсекат значителен брой дървета при пълна непрозрачност. Сечта в Борисовата градина се извършва на основата на документ: “Инвентаризация и лесопаркова експертна оценка на растителността в лесопарковата част на “Борисова градина”, който третира дърветата като стопанска гора за дърводобив. Прокуратурата вече се е произнесла, че горите в градските зелени площи не могат да се третират като стопанска гора за сеч.

Въпреки това, Столична община, позовавайки се на инвентаризацията, предвижда мащабни сечи. От последното заседание на Постоянната комисия по опазване на околната среда и земеделие, ръководена от г-жа Лорита Радева, след настоятелно запитване, Коалиция “За да остане природа в България” разбра, че в подложения на сеч участък се предвижда да бъдат отсечени над 5900 дървета. Според разрешителното от Столична община, само в 5 от общо над 30 полигона в обособения за сеч участък, ще бъдат отсечени 860 дървета, а 654 ще бъдат окастрени.

Общинският съветник Марта Георгиева алармира, че премахването на дървета отново се извършва без изискваното от Наредбата експертно становище и всичките му реквизити. По същия нерегламентиран начин, без необходимата документация, Столична община вече отсече 524 дървета в сърцето на “Борисовата градина” в близост до автокъща “Капитолия”. Притесненията се засилват от факта, че в проекта на устройствен план за парка, точно на тази теория, се предвижда ново застрояване.

Усилията на природозащитниците винаги са били насочени към това извършването на санитарна сеч в Борисова градина да е само по доказана необходимост, каквото е изискването на нормативната уредба. В тази връзка, в Борисовата градина следва да се премахват опасните за посетителите дървета, като се осигури сигурността на гражданите и дом за различните видове животни в парка.

Въпреки опитите на природозащитниците да въздействат върху ограничаването на сечта в Борисовата градина, са маркирани много на брой здрави и неопасни за посетителите на парка дървета. Общината не е маркирала “биотопните дървета”, които е ключово да бъдат запазени, за да се осигури опазването на обитателите на парка, както птици, така и други животни. Много от стоящите на корен дървета, които са единствената хранителна база за кълвачите, също са маркирани за сеч, въпреки че са далеч от алеите.

Сечта в Борисовата градина се извежда без никаква публичност и при липса на информираност на гражданите. На поставените табели в парка е неясен срокът за извеждане на сечите, кой е секачът, колко дървета се предвижда да се махнат, къде ще се извозят и на каква площ се предвижда да се извършват мероприятията.

Призоваваме Столична община незабавно да прекрати започналата сеч, докато не осигури изискванията, необходими по закон.

Share