Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ алармира за незаконно разрушаване на 40 дка степи в района на Драгоман. Степите са засипани с почва, изкопана от място, в което ще се положат основите на нов хранителен магазин – СВА.

Природозащитници сигнализираха днес компетентните институции за незаконни дейности в две от защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000. В тях са засегнати едни от последните находища на степи в България, а именно местообитание 62A0 (Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества), както и още две приоритетни местообитания и 6 вида птици.

Мястото на засипване е общинска собственост в местността Синоглав, североизточно от град Драгоман. Засипването на степи е незаконно действие, извършено без позволителни от компетентните органи и е в нарушение на Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда и европейските екологични директиви.

Коалицията „За да остане природа в България“ се обръща към министъра на околната среда и водите Нено Димов и община Драгоман да предприемат спешни действия за спиране засипването и възстановяване на степите, на които са нанесени екологичните щети.

Напомняме, че съгласно Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети „Екологични щети са щетите върху: 1. защитени видове и природни местообитания, които причиняват значително отрицателно въздействие върху достигането или запазването на тяхното благоприятно консервационно състояние“.

Регионалната инспекция по околна среда – София е длъжна да издаде заповед за „прилагането на превантивни и оздравителни мерки“. Трябва да се прекрати практиката нарушителите да си плащат глобите без разходи за възстановяването на природата, от което губи цялото общество.
Природозащитниците припомнят случая „Калиакра“ с изградените ветрогенератори върху степите в Североизточна България, заради които в момента България е с наказателна процедура от Европейската комисия.

Share