Информирано гражданско участие в полза на природата

Партньори: Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа „Балкани“.

Основна цел на проекта е да подобри възможностите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление чрез повишаване на осведомеността и създаване на умения за защита на интересите им за чиста околна среда и опазена природа. Ще се стремим да отговорим на многобройните граждански сигнали по най-различни екологични проблеми, които получаваме, като осигурим подкрепа в следните две насоки: граждански обучения и съдействие на емблематични случаи, които биха ни позволили да променим нормативната база (зелено застъпничество).

Подцели: Основен акцент е поставен върху познаването и прилагането на следните закони: Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Административно процесионален кодекс (АПК), Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ), Законът за пряко участие на гражданите, Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), Закон за горите (ЗГ) и др.

Къде: Ще обучаваме граждани от цялата страна. Конкретните казуси, по които ще работим дългосрочно, ще се подберат на принципите на спешност , чувствителност на местните групи на натиск и значение за промяна на нормативната база.

Конкретните дейности по проекта включват:

  • „Информиране и обучение на местни инициативни групи в цялата страна” – провеждане на 36 обучения за гражданско застъпничество и консултации по местни екологични казуси във всички 28 области на България. Запознаване на гражданите със следните закони и тяхното приложение – Закон за достъп до информация, Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление; Закон за опазване на околната среда, Закон за биологичното разнообразие, Закон за горите, Закон за устройство на територията, Административнопроцесионален кодекс и др.
  • „Зелено застъпничество” –Ще бъдат подпомогнати десет конфликтни случая, които са с най-емблематично значение. Избраните случаи ще получат подкрепа чрез експертно установяване на проблема и подхода за решаването му, изготвяне на становища, пускане на сигнали и жалби до компетентните органи, осигуряване на външна помощ, включително юридическа, както и цялостно им проследяване. Случаите могат да бъдат свързани с: инвестиционни намерения за застрояване в защитени територии или защитени зони от Натура 2000, намерения за изграждане на нови кариери, вецове, или други инвестиционни намерения в нарушение на законодателството и без необходимите документи, замърсявания на реки, изсичане на гори и др.
  • „Разработване на Наредба за „Участие на гражданите в местното самоуправление” – наредбата цели да направи по-лесно участието на гражданите във вземането на решения на местно ниво. След подготовката й ще бъдат проведени срещи с общини и представители на политически сили, с цел приемането й поне в една община.
  • „Фондонабиране за застъпнически кампании” – стартиране и поддържане на фондонабирателна кампания за събиране на средства за подпомагане на конкретни случаи, пряко засягащи обществото и свързани с опазване на околната среда.
  • Управление и популяризиране на работата по проекта, природозащитното законодателство и добри практики на гражданско участие чрез организиране и участие в събития, публикуване на прессъобщения, публикации на партньорските сайтове и сайта на Коалиция „За да остане природа в България“, в социални мрежи и др.

Проектът „Информирано гражданско участие в полза на природата“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на (159 500 евро), предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“ е да подобри възможностите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление чрез повишаване на осведомеността и капацитета им за защита на интересите им за чиста околна среда и опазена природа.

Новини по проекта

Нов „квартал“ предстои да изникне в местността „Поляните“ в границите на парк Странджа в Синеморец

На 10.06.2020 Асоциация на парковете в България подаде сигнали до община Царево, РДНСК Бургас и РИОСВ Бургас във връзка с поредната незаконна постройка, изникнала в …

пълният текст »

Три вековни дървета, три природни забележителности и две защитени местности от пет области са отличени в конкурса „Застъпници за природата“

Гражданските предложения, които ще бъдат внесени пред отговорните институции, са от областите Благоевград, Кюстендил, Сливен, София и Стара Загора. 25.09.2020 г., гр. София Общо 19 …

пълният текст »

Удължава се срокът за набиране на предложения за нови защитени територии и дървета в конкурса „Застъпници за природата“

28.08.2020 г., гр. София Срокът на конкурса „Застъпници за природата“ за набиране на нови предложения за защитени територии и дървета се удължава до 18 септември …

пълният текст »