Природен парк Българка: Биоразнообразие

Горският фонд на територията на парка е 17 460,62 ха или 80,20% от цялата площ. От дървесните видове най-голям процент се пада на бука – 65%. Срещат се и различни видове дъб (цер, зимен, летен, благун и др.); обикновен, воден и келяв габър; липа; бряст; акация; трепетлика; явор; ясен; дива череша; джел, офика; брекина; бреза и други. От иглолистните се срещат бял и черен бор, смърч, ела, бяла мура и други. От реликтните голосеменни на територията на парка се намира естествено тисово находище, възлизащо на 0,6 ха. Уникалното на това находище е консервационно значимия хабитат, който се среща само тук и е с три етажа – бук-тис-лавровишня. В пределите на парка са установени и други консервационно значими хабитати – бук с лавровишня, бук с лазаркиня, бук с воден габър, бук с боровинка, бук – джел – мъх и др.

Сравнително малката площ с многообразен релеф и почвено-климатични условия обуславя както голямото разнообразие на дървесни, така и на храстовидни и тревисти видове. В предвид на това, че природен парк “Българка” е най-младия парк на територията на страната тежката работа по определяне и систематизиране на растителното многообразие тепърва предстой. До сега са установени 360 растителни вида от които 31 вида фигурират в Червената книга на РБългария (тис, лудо биле, силивряк, планински явор (жешля), различни видове български орхидеи, лечебна пищялка, планински лук, нейчев зановец, планинско секирче, различни видове шапичета и др.). Не е за пренебрегване и факта, че близо 70% от официално признатите в България лечебни растения се срещат на територията на парка в различна плътност. Не по-малко е разнообразието в животинския свят. При зоогеографското райониране природен парк “Българка” попада в зоната на европейската фауна, Старопланинския район. Горите са обитавани от голям брой диви животни като вълк, лисица, чакал, мечка, дива свиня, благороден елен, сърна, див заек, таралеж, обикновенна катерица, язовец, бялка, пор и др. От пернатите се срещат скален орел, малък ястреб (керкенез), обикновенна ветрушка, див гълъб (гривек), скален гълъб, голям пъстър кълвач, черен кълвач, зелен кълвач, кукувица, обикновен мишелов, сова, домашна кукумявка, бяла стърчиопашка, гугутка, гургулица, сойка, сврака, гарван, сива врана, кос, дрозд, скорец, чучулига, чинка, славей, домашно врабче, авлига, голям синигер и др. Срещаните най-често влечуги са: смок – три вида, обикновена и черна усойница, пепелянка, зелен, кафяв, скален и др. гущери, слепок и др. От земноводните се срещат няколко вида жаби, дъждовник, тритон и др. Не по-малко е разнообразието във водите на парка. Срещат се балканска пъстърва, черна мрена, и др. Предстой и систематизирането на разнообразието при безгръбначни – членестоноги, насекоми и др. Голяма част от наличните редки, защитени растителни и животински видове са концентрирани в природните забележителности “Мъхнатите скали“ и “Виканата скала” и защитените местности “Естествено тисово находище в местността – Извора “, “Мъхченица – Йововци“ и “Столища“.