Природен парк Рилски манастир: Фауна

Биоразнообразие

Безгръбначни животни. Установеният брой безгръбначни животни на територията на ПП “Рилски манастир” е около 2 600 вида.

Гръбначни животни. През последните 30 г. в Парка са установени 202 вида гръбначни животни: 5 вида риби, 11 вида земноводни, 12 вида влечуги, 122 вида птици и 52 вида бозайници. 32 вида от гръбначните животни са включени в “Червената книга на България” том 2. Сред тях са алпийски тритон, жаба дървесница, смок мишкар, златка, скален орел и др. Гръбначните животни, защитени със Закона за опазване на биологичното разнообразие, са 139 вида.

Птици. В ПП “Рилски манастир” са установени 122 вида птици, или 30,1% от всички установени видове от орнитофауната на България. Сред тях са белоглавият лешояд и картала, царският орел и малкият орел.

Бозайници. Общият брой на видовете бозайници в Парка е 52, които попадат в три основни групи – прилепи, дребни бозайници и едри бозайници.

Прилепи (Chiroptera) – Досега на територията на Парка са установени 15 вида прилепи, което е 50% от общия брой на видовете им в страната и 45% от този в Европа. Най-богат на видове е резерват “Риломанастирска гора”, на територията на който обитават 9 вида, 5 от които са световно застрашени.

Дребни бозайници – Повечето от установените дребни бозайници са обикновени или многочислени видове и се срещат в типичните за тях местообитания.

Едри бозайници – В Парка са регистрирани 17 вида едри бозайници (Macromammalia), сред които 13 вида хищници и 4 вида копитни.