Природен парк Рилски манастир: За туристите

Природен парк “Рилски манастир” е вторият по посещаемост парк в страната ни след Природен парк “Витоша”.

През 2007 и 2008 година специалистите, работещи в парковата дирекция, осъществиха Мониторинг на туристическия поток. Той бе осъществен по план-програма на Дирекцията на Природен парк “Рилски манастир” и е финансиран от Държавната агенция по горите при Министерски съвет на Р България, като част от него е осъществен и със средства от Фондациите DBU и „Алфред Тьопфер”- Германия.

Благодарение на събраната информация през този двегодишен период, бяха направени редица анализи, които са основополагащи за развитието на различните форми на туризъм на територията на природния парк.

През 2007 година Природен парк „Рилски манастир” е посетен от 793 697 бр. посетители: богомолци, гости и туристи, а през 2008 година техният брой се е увеличил на 1 002 204 бр., което показва 22.5.% увеличение на посетителите.

През територията на парка преминават множество пешеходни туристически маршрути с висок интензитет на посещаемост, а именно:

  • Рилски манастир – Кирилова поляна – Сухото езеро – Кобилино бранище
  • Рилски манастир – Рибни езера – Смрадливото езеро
  • Рилски манастир – Мальовица
  • Рилски манастир – Седемте Рилски езера
  • Рилски манастир – Радовичка река – хижа “Македония”
  • Международен туристически маршрут Е -4 Пиринеи – Алпи –- Олимп
  • Всички тези маршрути са добре обозначени и маркирани със съответните цветове от парковата дирекция.

За любознателните туристи Дирекцията на парка е създала следните тематични образователни маршрута:

Дендрологичен маршрут “Бачкова чешма- Гробът на св. Иван Рилски”. По него могат да се видят около 35 дървесни и храстови вида, обозначени на латински, като на дърветата са поставени табелки на български език.От изготвените брошури предоставяни от природния парк , може да се получи информация за особеностите на всеки дървесен или храстов вид.

Маршрутът “Пътека на младия природолюбител” в района на Кирилова поляна дава възможност да се видят различните видове маркировки, които се срещат в горите, видовете къщички за птици и хранилки за животни, чакала за наблюдение на животни, табла на лечебните растения с информация кои болести лекуват те.

Маршрут “Културноисторическото наследство на Рилски манастир”, включващ посещение на най- големия действащ манастир в България, разглеждане на главната черква, старата манастирска кухня /магерница/, музейните сбирки и уникалната архитектура на вътрешния двор.Посещение на постницата “Свети Евангелист Лука” – до която се стига по живописна пътека, преминаваща покрай резерват “Риломанастирска гора”.

Маршрут „В горския дом” (детски кръгов маршрут) се намира в една от многото красиви местности на Природен парк „Рилски манастир”- местността Бричебор – Мандрата.

Разходката по пътеката не само е предизвикателството за децата , но тя ще бъде приятна за всеки турист решил да научи нещо повече за гората. В специално изградената „Класна стая” от природни материали може спокойно да си отдъхне всеки , децата да поиграят , да научат как да се ориентират в гората и още безброй интересни неща.

Ботанически маршрут «Кирилова поляна– Рибни езера» Началото на маршрута започва в източният край на м. Кирилова поляна –мястото e обозначeно с информационно табло. По маршрута могат да се видят: естествено местообитание на ценния растителен вид- Рилски ревен /Rheum rhaponticum/ , който е включен в българския и европейски списък на редките и застрашени видове. В Червената книга на Р България е отбелязан като рядък вид, както и най-голямото находище на жълтата тинтява, която е включена в Червената книга на РБългария като защитен вид и е под закрила на Закона за биологичното разнообразие.

Ботанически маршрут „Кирилова поляна – Сухото езеро“. По този маршрут може да се види планинския крем . Видът е включен в Червената книга на РБългария като рядък вид, балкански ендемит и е под закрила на Закона за биологичното разнообразие.

Районът на водопада, и скалните сипеи са трудноностьпни и богати на растителни видове като янкиев лопен, дебелец, връшняк, теменуга, очиболец, карамфил, планински божур, каменоломки.

Брегове на Сухото езеро са осеяни от сибирски лук и алпйски лапад.