Природен парк Шуменско плато: Флора

Растителен свят

Специфичните природни условия на ПП „Шуменско плато“ благоприятстват развитието на богата растителна покривка. Горите заемат 90% от територията на парка. Преобладават смесените широколистни гори, в които съжителстват  обикновен габър, бук, цер, клен, ясен, липа и други дървесни видове. В ботаническо отношение най-голямо значение има мизийският бук. Той принадлежи към коренната растителност и най-добре е съхранен в резерват „Букака“, който e с площ 62,6 хектара. Иглолистните видове са представени от черен и бял бор, зелена дуглазка, обикновен и сребрист смърч. От храстовите видове най-разпространени са шипка, червен глог, обикновен дрян, леска. Откритите места в парка са пъстра мозайка от тревисти растения и храсти. Висшите растения в Природния парк са представени от 535 вида, от които 64 са с природозащитен статус. Срещат се 19 вида орхидеи, над 250 вида лечебни растения, представители на скални и степни растения. Установено е наличието на 49 вида лишеи и 99 вида мъхове.

Водорасли

По северната и западната граница на ПП „Шуменско плато” са установени две находища на рядък вид от групата на червените сладководни водорасли (Rhodophyta) – Batrachospermum arcuatum (Stancheva and Vis, 2006). Авторите съобщават този вид за първи път за алгофлората на България. Находището на западната граница на ПП „Шуменско плато” се характеризира и с развитието на харови водорасли (Chara sp., Chlorophyta) широко използвани като биоиндикатори при мониторинг на различни типове сладководни екосистеми.

Гъби

На територията на ПП „Шуменско плато“ са регистрирани и определени 31 вида макромицети – 28 вида от ПП “Шуменско плато” и 19 вида от резерват “Букака”. Установените гъбни таксони се отнасят към два отдела (Ascomycota – торбести гъби и Basidiomycota – базидиеви гъби), 2 класа, 10 разреда, 26 семейства и 38 рода. Сред регистрираните макромицети има видове, хакатернии за буковите гори, като: Cerrena unicolor, Chlorophyllum rhacodes, Fomes fomentarius, Hericium coralloides, Lactarius piperatus, Mycena rosea, Stereum rugosum, S. subtomentosus и др. В ПП „Шуменско плато” и резерват „Букака” са установени 7 вида паразитни макромицети по широколистни дървета и специално по бука. На територията на ПП “Шуменско плато” досега са регистрирани 12 вида ядливи гъби. Сред тях с важно стопанско значение са 6 вида: Златистожълта коралка, Кладница, Обикновена манатарка, Обикновена сърнела, Червенееща сърнела и Сиво-виолетова гълъбка. Гъбата Юдино ухо  (позната в България като ядлива главно от китайската кухня) не се събира масово от населението.

Мъхове

Мъховата флора на ПП „Шуменско плато” е напълно непроучена. До момента са установени 108 вида мъхове, като 9 вида са представителите на отдел Marchantiophyta (чернодробни мъхове) и 99 вида на отдел Bryophyta (листнати мъхове). На територията на парка са установени находища на 10 вида мъхове, включени в червения списък на мъховете в България. В резезерват „Букака” са намерени 29 вида мъхове (4 чернодробни и 25 листнати).

Висши растения

За територията на ПП Шуменско плато са установени общо 532 вида, разпределени в 312 рода, принадлежащи към 81 семейства. В ПП „Шуменско плато“ са установени 64 растителни вида с природозащитен статус. Отдел Хвощови растения е представен с 1 семейство, 1 род и 2 вида. Папратовидните растения са представени от 5 семейства, 7 рода и 8 вида. Голосеменните включват 3 семейства, 8 рода и 10 вида, като с изключение на обикновената смрика останалите са внесени като горски култури или декоративни елементи. Преобладават елементите от средиземноморски тип (39%) и циркумбореален тип (36%). Ендемичният тип (3%) включва 3 български, 9 балкански и 5 суббалкански енедемични таксона.

Лечебни растения

Най-голямо е разнообразието от лечебни растителни видове в тревните и горските съобщества, най-вече естествените букови и габърови гори. Сравнително малко лечебни видове се срещат в скалните местообитания. За територията на Природен парк „Шуменско плато“ са установени 253 вида лечебни растения, принадлежащи към 68 семейства.