Природен парк Сините камъни: Обща информация

Природен парк „Сините камъни“е обявен на 28.11.1980 година с цел опазване на природните екосистеми, на специфичния ландшафт, на скалните образувания за нуждите на науката, отдиха и туризма.

Попада в Сливенската планина, която е част от Главната Старопланинска верига.

Обхваща обособена орографска единица с площ 7094,1 ха, разположена сред южните склонове на Източна Стара планина (Удвой планина – Чатал Балкан).

Координатите му се определят между 42°30! и 42°50! северна ширина имежду 26°10! и 26°30! източна дължина по Гринуич. На запад, север и изток паркът е ограден от просторни гори,а на юг граничи с областния център гр. Сливен, чийто население наброява 104827 души.

Изградената шосейна мрежа на територията на парка, даваща възможност за връзка със Северна България, близостта до град Сливен, свързан с Черноморието посредством жп линия и първокласен шосеен път София – Бургас, подчертават средищното положение и важността му за туристите и любителите на природата.

Проучванията върху най-старата история по неоспорим начин доказват, че на територията на парка е имало заселници още през новокаменната епоха. На десетки места по Сините камъни могат да се видят руини от стари крепости, манастири, аязми, древни пътища. В м. Хисарлъка се намира археологическият резерват „Туида“ – римска крепост от ІІІ – V век, а по поречието на р. Манастирска има останки от един от 24 – те манастири, строени през ХІІІ – ХІV век, известни като Сливенската малка Света гора.

Съчетанието между релефа, водните течения, богатата флора и фауна, интересните скални образувания и разкриващата се панорама представлява взаимно свързано, взаимообусловено единство, предаващо специфичен облик – силно подчертан и характеризиращ една интересна среда.

Природен парк „Сините камъни“ е известен с чистия въздух, специфичния горски климат, с разнообразните ландшафти – горски, ливаден, аквален. Горите заемат 79%, поляните и голините – 8,7%, скалите – 3,4%, мочурите и разливищата – около 1,5 %.

Сивосините до виолетово върхове Голяма и Малка Чаталка, Кутелка, Българка – най-високия в Източна Стара планина (1181 м), скалните феномени Халката, Кумините, Куклите, Еньова булка, Калоянови кул, езерото в м.Карандила с неописуемите му есенно златисто-зелени багри са чудеса, които може да изгради само природата..

Посетителите на парка могат да се насладят на изворите Архангела, Кушбунар, Гунчов извор; водопадите Сини вир, Футула и други. Желаещите могат да отдъхнат в местностите Равна река, Харамията, Даула, Джендема под сенките на вековни дъбови и букови дървета, които някога са били подслон за юначни войводи, а сега около тях има изградени кътове за отдих.

В пределите на Природния парк „Сините камъни“ може да се открие изключително биоразнообразие. Растителните видове са над 700, от които 27 са включени в Червената книга на България. Животинските са над 200, 36 от които са защитени. С най-голямо природозащитно значение са грабливите дневни и нощни птици – египетски лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, бухал и др.

Масивът „Сините камъни“, наречен през 1702 година от кримския султан Селим Герей Сливенските Алпи, описан по-късно от немския географ Хамер е най-голямото находище на кварц-порфир в България. Отвесните скали са чудесно място за любители на силни усещания, за тези които обичат да се катерят.По своето местоположение и релефни форми Природен парк „Сините камъни“ е район от където се разкриват великолепни гледки. От м. Прозореца, намираща се на северната граница, може да се надникне към Котленската планина, Дунавската равнина и Лудогорието. От Слънчева поляна и вр. Кулата се вижда целия град, а далече на юг се долавят контурите на Странджа и Манастирските възвишения. Откритата въжена линия, близостта до с. Ичера, гр. Котел, архитектурния резерват с. Жеравна, почивните бази в м. Карандила,и Даула, специализираните пътеки „Пътека на здравето“ и „Образователно-екологична пътека“ са предпоставка за туризъм в различни форми.

На база на тези дадености Дирекцията на парка чрез Информационно посетителския си център предлага инфхормационни услуги и консултации, опознавателни и рекреационни маршрути, фототуризъм, образователни програми, наблюдения и проучвания в естествена среда, посредничество за делтапланеризъм и алпинизъм, рекламно-информационни материали, сътрудничество с български и международни организации за осъществяване на проекти в областта на екологично образование и просвета, в областта на туризма.