Природен парк Витоша: Флора

Растителен свят

Растителният свят на Природен парк „Витоша“ е изключително богат и многообразен. Описани са 1800 вида висши растения, което е повече от половината от висшата флора на България. На територията на ПП „Витоша“ се срещат и някои реликтни дървесни видове, съхранени от минали геоложки епохи.

Водорасли и лишеи

На територията на ПП „Витоша“ са установени около 500 вида сладководни водорасли. Описани са около 360 вида лишеи, като 22 от тях се срещат само в обхвата на Природен парк „Витоша“.

Гъби

Броят на установените гъби възлиза на 805 вида. Редките видове гъби, които са установени за Витоша, са 15, като от тях 4 вида се срещат само на Витоша.

Мъхове

Известни са около 326 вида мъхове, което представлява около 47 % от мъховата флора на България. Разпространени са във всички пояси на планината и обитават различни типове природни местообитания. Редките видове мъхове са 13 на брой, уязвимите са 8, а застрашените са 7 вида.

Висши растения

Висшите растения, описани за Витоша, са 1489 вида, което е около половината от висшата българска флора. Разпределени са в 108 семейства, като най-многобройни са представителите на сем. Сложноцветни, Сенникоцветни и Кръстоцветни. Растителните видове с природозащитна стойност надхвърлят 80 вида. От тях 9 вида се срещат само в България и са български ендемити, а 13 са балкански ендемити – срещат се единствено на Балканския полуостров. 59 вида от растенията в Природния парк са включени в Червената книга на България. Това са папратите, старопланински лен, полско котенце, едролистна къпина. На територията на ПП „Витоша“ са установени 10 вида, които са ендемити за Балканския полуостров – бяла мура, българско шапиче, жешля, златиста кандилка, веленовскиев дебелец, панчичева пищялка, панчичев спореж и др.

Лечебни растения

Установени са около 150 вида лечебни растения, които се срещат в границите на ПП „Витоша“. Лечебните растения, които са забранени за ползване са: мечия лук, мечото грозде, жълтата и петнистата тинтява, лазаркинята и шапичето.