Природен парк Врачански Балкан: Фауна

Врачанската планина е една от най-интересните земеповърхни форми, ясно открояваща се от останалите дялове на Западна Стара планина и Предбалкана. С многообразието от скални венци, заоблени върхове, долини, свдловини, въртопи, понори и други форми, както и със сравнително голямата разлика в надморската височина ( от 200 до 1482 м) и разнообразна широколистна и иглолистна растителност, допринася за съществуването на богата херпетофауна. До този момент са установени 23 вида земноводни и влечуги, обитаващи територията на Парка. Това представлява 44% от херпетофауната на България. Въпреки благоприятното разположение на района, Врачанската плоанина е сравнително слабо изследвана в това отношение. На територията на Парка се срещат следните видове земноводни и влечуги ( редки и защитени ):

– Дъждовник (Salamandra salamandra)

– Голям гребенест тритон (Triturus cristatus)

– Малък обикновен тритон (Triturus vulgaris)

– Кафява крастава жаба (Bufo bufo)

– Зелена крастава жаба (Bufo viridis)

– Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

– Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

– Смок мишкар (Elaphe longissima)

– Голям стрелец (Coluber jugularis)

– Пепелянка (Vipera ammodytes)