НП

НП „Пирин“

Как с държавни и европари е платен продукт, който не отговаря на заданието?

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, в която членува и Асоциация на парковете в България, алармираха в становище до Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева за драстично неспазване на заданието за разработване на новия план за управление на НП Пирин от фирма Пролес ООД. Разработването на плана се осъществява чрезобществена поръчка в рамките на европейски проект на стойност от 1,7 млн. лв. Нарушенията се изразяват в приемане на проекто-плана без ключови и най-скъпи дейности и в неизпълнение на съществени части от заданието, като по този начин на изпълнителя са спестени разходи за над 500 000 лева за сметка на финансовите интереси на ЕС и българските данъкоплатци.

Най-важните примери за нарушения, посочени в становището са:

1. Не е представен „електронен височинен модел на територията с точност 50 см височинно и по хоризонтала“, изискан от техническата документация. Този модел е ключов за сигурността на посетителите и за спасителни акции.
2. Не е представено в пълнота геодезично заснемане на сградите и съоръженията с точност до 3 см изискано от техническата документация и заданието с цел отразяване в кадастралните карти. От над 370 сгради, стотици километри пътища, електропроводи, водопроводи, канализация и 1300 декара писти са заснети само 42 обекта.
3. Липсват обемни и скъпоструващи данни – например, няма каквито и да било данни за ползваните води от различни ползватели, актуалните данни за климатичните фактори и анализ на степента на опазване и възстановяване на местообитания, растителни и животински видове в следствие на реализирането или нереализирането на предвидените планове и проекти.
4. Липсват първични данни от устройството на горите, дейност която представлява 1/3 от общата стойност на проекта.

Независимо от огромните пропуски и неизпълнения, обявяването на проекто-плана за обществено обсъждане означава, че Дирекцията на парк Пирин е одобрила, а изпълнителят е получил 80 % от размера на договора, включително и за неизпълнените части. Провеждането на общественото обсъждане в Банско в петък, 24 юли, ще доведе и до финално разплащане, като държавата ще загуби възможността да изиска изпълнението на обществената поръчка в качество и количество описано в техническото задание.

Досега установените пропуски показват, в най-добрият случай, липса на институционален капацитет в Дирекцията на националния парк да оцени и приеме обществената поръчка, което не изключва възможността за осъзнати и целенасочени действия за спестяване на разходи за изпълнителя на обществената поръчка.

Директорът на Национален парк Пирин като възложител е информиран и е приел, че проектът на план за управление допуска и включва:

1) изграждането на въжени линии с дължина над 1000 метра
2) развитие на интензивно развъждане на риба
3) развитие на спортни или рекреационни комплекси извън урбанизирани територии с обща площ над 20 дка. Съгласно последния вариант на проекта на плана територията от парка, в която може да се застроява, се увеличава от 0.6 % на 73,8% или 123 пъти.

В този смисъл, проектът на изпълнителя „Пролес Инженеринг“ ООД несъмнено „очертава рамка за развитие на конкретни инвестиционни предложения в обхвата на приложение 1 на ЗООС“ и като такъв подлежи на задължителна екологична оценка и оценка на съвместимост с целите на НАТУРА 2000. Съгласно ЗООС и ЗБР екологичната оценка тези планове се извършват едновременно с изготвянето им – разпореждане, което в момента се нарушава.

От коалицията напомнят, че все още не са получили отговор и за сигнала си свързан с декларираните работни дни от изпълнителя. МОСВ и ОПОС са информирани още през 2014 година, че част от екипа изготвящ плана за управление на Пирин, участва и в изготвянето на плановете за управление на Природен парк Беласица, природен парк Витоша и някои природни резервати, като общите дни, които са декларирали експертите да изработят по договорите си за 11 календарни месеца, са между 300 и 520 работни дни извън редовните им трудови договори.

От Коалицията посочиха на МОСВ и проблеми при организирането на общественото обсъждане, най-важните от които са:
– Независимо от изискванията на заданието, където изпълнителят се задължава да осигури подходяща форма за приемане на коментари, забележки и предложения по електронен път, такава не е осигурена.
– Не е изпълнено изискването на заданието „Изборът на мястото, датата и часа за провеждане на обсъждането трябва да осигурява възможност за: достатъчно време за пристигане на представители от отдалечени места; достатъчно време за изказвания; максимално широко участие на обществеността;“ като изпълнителят е избрал за провеждане на общественото обсъждане работен ден и предвижда то да се изпълни изцяло в работно време между 10 и 16 часа в град Банско. В този смисъл показателно е, слабото присъствие на
гражданите в дните на отворените врати в Банско и Разлог предшестващи общественото обсъждане.

Предложенията на Коалицията към министъра включват:

1. Да извърши проверка на дейността на Директора на Дирекция на Национален парк Пирин
2. Да извърши процедура за преценка необходимостта от екологична оценка и оценка за съвместимост с целите на НАТУРА 2000 на проекта на план за управление на Национален парк Пирин.
3. Да спре процедурата на обществено обсъждане на плана до завършване на проверката за нарушенията на заданието и договора по изпълнението на проекта с цел защита на финансовите интереси на България и ЕС инвестирали в разработването на плана.

За момента официална реакция от министерството няма. В случая негова е отговорността да защити интересите на българските и европейските данъкоплатци и спазването на екологичните закони от неговите структури.

Share