Logo_BSCP (2)В периода 11-15 май 2015 г. в гр. Враца се проведе третото 5-дневно обучение за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата. Обучението се организира от Асоциация на парковете в България в рамките на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“.

На обучението присъстваха над 80 представители на природните паркове Врачански Балкан, Персина, Витоша, Рилски манастир, Сините камъни, Странджа, на националните паркове – Рила, Пирин и Централен Балкан, на Регионалните дирекции по околна среда и води, държавни предприятия по горите, регионални дирекции по горите, горски стопанства, БАН, НПО и други.

Лектори на обучението бяха експерти с международен опит в областта на природозащитата и лесовъдството, от БАН, Лесотехническия университет, представители на Изпълнителната агенция по горите, Асоциация на прокурорите в България и Асоциация на съдиите в България. В рамките на 5 работни дни се проведоха общи срещи, няколко успоредно протичащи курсове и посещение на терен.

Събитието се организира в изпълнение на Дейност А.3 по проект: „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Share