На 30-и октомври (сряда) от 16.00 ч. ще бъде излъчен 20-ят уебинар по проект „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“ на програма ОПДУ.

По време на уебинара ще бъде обсъдена темата за прилагането на член 12, параграф 1, буква г) от Директива 92/43/ЕИО за опазване на видовете и по-специално защо Австрия и Ирландия загубиха две дела пред Съда на ЕС за неосигуряване на опазването от всяко повреждане или унищожаване на места за размножаване или почивка на видовете от приложение IV на директивата:

-Дело C-183/05

Дело C-508/04.

Уебинарът ще бъде излъчен на живо в групата чрез Фейсбук, както и чрез платформата zoom.us. Тези, които са в София, могат да заповядат в офиса на АПБ.

Записът му ще бъде качен в канала ни в Youtube.com, където имаме специално създаден плейлист.

Ако имате желание да участвате в нашите уебинари, моля, заявете Вашето участие на адрес apb@parks.bg или се включете в нашата фейсбук група: „Натура 2000 – професионалният поглед“.

Уебинарите се организират в рамките на проект: „Повишаване на гражданското участие в управлението на Натура 2000 и подобряване на управлението на мрежата от защитени зони“, подкрепен от Европейския съюз от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Добро управление“.

 

Share