През месец декември 2019 г. излезе от печат монографията на д-р Десислава Алексова на тема „Модeл за устойчиво развитиe на формираща сe туристичeска дeстинация по примeра на община Ботeвград”.  Тя е изработена по проект: „Разработване и апробиране на модел за мониторинг и оценка на устойчивото развитие на туризма в България (на примера на националните курорти)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания”.

Авторът на Монографията – д-р Десислава Алексова е член на Асоциация на парковете в България и преподавател в Международно висше бизнес училище в специалност „Туризъм“ с над 15 години опит като експерт в областта на развитието на туризма, устойчивото развитие и опазването на околната среда, член на Българската туристическа камара, член на обществения съвет към Министерството на туризма, автор на над 50 специализирани публикации в български и чуждестранни научни издания.
Акцент на Монографията е създаването на работещ модел за устойчиво развитие на новоформираща се туристическа дестинация. Книгата е съвременно практическо ръководство както за местните организации, така и за организациите, отговорни за управлението на туризма в България. Освен това, тя е насочена и към широк кръг читатели – преподаватели и експерти по туризъм, туристически организации, институции и предприемачи в областта на туризма, студенти, изучаващи туризъм.

Асоциация на парковете в България допринесе с експертиза в проведените изследвания на д-р Десислава Алексова и по-точно при изготвяне на номинация за създаване на биосферен парк на териториите на 4 общини: Ботевград, Правец, Мездра и Роман; провеждане на ежегодно събитие, посветено на уникалната в световен мащаб миграция на планинска жаба /Rana temporaria/ в ЗМ „Мухалница“; извършване на консултации във връзка с консервационни дейности, свързани с опазване на защитените територии в района на Ботевград; обсъждане на възможности за устойчиво развитие на туризма в зоните Натура 2000 на територията на общината и др.

С цялата монография можете да се запознаете тук.

Share