Пирин

Национален парк „Пирин“

Автор на снимката: Димитър Алексов

Асоциацията на парковете в България обвинява МОСВ в опит да предопредели резултата от консултациите с Европейската комисия, касаещи Натура 2000 законодателството, манипулирайки нейните участници и изключвайки експертните и критични гласове и заинтересовани страни.

Утре, 21 ноември, ще се проведе билатерална среща с представителите на Европейската комисия, за да се разгледат всички въпроси, свързани с опазването и управлението на Натура 2000 местата в България, достъпа до правосъдие и участие на обществеността в областта на опазването на природата и др. Срещата е част от новата процедура за преглед на изпълнението на политиките за околната среда, с цел да се подпомогне разработването на съгласувани пътни карти за по-ефективно прилагане на законодателството за Натура 2000. Срещата трябва да включва представители на всички заинтересовани страни. Тя е част от прилагането на новоприетия План за действие за природата, хората и икономиката и по-специално от неговия приоритет Б: Поемане на политически ангажимент и осигуряване на по-стриктно спазване на законодателството.

МОСВ е изпратило покана до 19 организации защитаващи основно бизнес-интереси и най-често обявяващите се и действащи срещу Натура 2000 в България и едва до 5 природозащитни организации. Асоциацията на парковете предложи на МОСВ да покани всички заинтересовани страни, които желаят да се включат в процеса, но това предложение бе отхвърлено няколкократно, с мотива, че „са поканени точно определен брой организации“. Асоциацията на парковете в България предложи на МОСВ да наеме по-голяма зала за своя сметка, за да могат всички заинтересовани страни да участват в срещата, на което предложение даже не бе отговорено.

От Асоциацията считаме, че МОСВ се опитва да манипулира резултатите от срещата, с цел да не се чуят критични факти и констатации относно двугодишното забавяне на обявяването на защитените зони по директивата за хабитатите, липсата на визия относно бъдещото управление на мрежата у нас, проблеми свързани с корупцията, нагласените обществени поръчки, касаещи Натура 2000 и множеството пропуски в прилагането на природозащитните директиви у нас.

За контакти:

инж. Тома Белев – председател на УС на АПБ: 0888100 373

Share