Logo_BSCP (2)На 30 октомври 2013 година в гр. София в присъствието на нотариус Асоциация на парковете в България подписа първия договор по Програма за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес (ПББ) със „Спация Уайлдлайф” ООД.

Проектът „Понор планина – дестинация за природопознавателен и орнитологичен туризъм“ на „Спация Уайлдлайф” ООД ще разработи в района на ПП „Врачански Балкан“ туристически пакети, изцяло насочени към природопознавателен и орнитологичен туризъм. Ще бъдат изградени специално укритие за наблюдение и фотографиране на вълци, дива котка, лисица и скален орел, както и укритие за фотографиране на пойни птици. „Спация Уайлдлайф” ООД ще разработи природопознавателни туристически маршрути, включващи наблюдение на вълци, както и на други атрактивни видове в района – планински кеклик, пъстър скален дрозд, пъстър пор и т.н. Асоциацията на парковете в България финансира 60% от изпълнението на подпомагащия биоразнообразието бизнес до максимален размер от 25 000 лева. Договорът е със срок на изпълнение 1 ноември 2013 г. – 31 януари 2015 г.

Предстои подписване на договори с още два бенефициента от първата сесия на програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес, както и обявяване на втори конкурс за ПББ.

Програмата за подпомагане на ПББ се изпълнява в рамките на проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Програмата цели да финансира общо 5 подпомагащи биоразнообразието бизнеса до 2015 година, които активно работят за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии, попадащи в или граничещи с природните паркове “Врачански Балкан”, “Българка” и зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската мрежа Натура 2000.

Share