На 20.03.2014 г. стартира втората сесия на програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес. Предоставеното финансиране е в размер до 34 000 лв. за проект. То има за цел да подкрепи иновативни стопански дейности, които активно работят за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии, попадащи в или граничещи с природните паркове „Врачански Балкан”, „Българка” и защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската екологична мрежа Натура 2000.

I. Изисквания към кандидатите

Допустими кандидати за финансиране са юридически лица (регистрирани по ЗЮЛНЦ, ЗНЧ, Търговски закон, Закона за местното самоуправление и местната администрация или регистрирани земеделски производители), които търсят финансиране за свои стопански дейности в подкрепа на биоразнообразието, независимо от статута си. В най-общ план това са земеделски производители, НПО, бизнес организации, местни администрации. Допустимо е да кандидатстват физически лица със свои проекти, при условие, че ще бъдат регистрирани като юридически лица преди сключване на договора. Кандидатите не трябва да имат финансови задължения към държавната и местната администрация.

II. Допустимите дейности по програмата за ПББ

Допустимите дейности по програмата за финансиране на подпомагащият биоразнообразието бизнес трябва да са:
• финансово устойчиви (приложен бизнес план);
• предоставяне на стопански услуги в периода 1 септември 2014 г. – 31 януари 2016 г.;
• насочени към опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и не нарушаващи заповедите за обявяване и плановете за управление на защитените територии и зони;
• извършвани на териториите на общините Берковица, Враца, Габрово, Георги Дамяново, Годеч, Трявна, Своге, Чипровци, Чупрене.

III. Примерни дейности за ПББ

Дейностите, които могат да бъдат извършвани по програмата за финансиране на подпомагащият биоразнообразието бизнес, са:
• Предоставяне на еко-туристически услуги, свързани с възстановяване на биологичното разнообразие /напр. ботанически градини на открито, центрове за размножаване и наблюдение на редки животни, изграждане на специализирана туристическа инфраструктура в чувствителни територии/;
• Използване на горски ресурси, лечебни растения и недървесни горски продукти.

Основните фактори, които кандидатите трябва да имат предвид при разработване на проект за кандидатстване към програмата за ПББ са:
• Природни специфики на природните паркове “Врачански Балкан” и “Българка”, и на защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската екологична мрежа Натура 2000 (консервационно значими видове и местообитания; програмни документи на защитените територии)
• Съществуващи практики по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

IV. Времеви график

• Втора сесия за кандидатстване: краен срок за подаване на документи 31 юли 2014 г.
• Срок за изпълнение на проектите: 1 септември 2014 г. – 31 януари 2016 г.

V. Финансови условия

• Кандидатите трябва да осигурят съ-финансиране минимум 40% от стойността на проекта си, което трябва да се предостави с паричен ресурс. Асоциация на парковете в България финансира 60% от проекта.
• Кандидатите трябва да платят данък дарение върху получените 60% от дарението, в размер от 2 до 5% от стойността на проекта (в зависимост от общинските разпоредби на местната си администрация).
• Максималната стойност на един проект не може да бъде повече от 34 000 лв. Няма определена минимална стойност на проект.
• При проекти на обща стойност над 34 000 лв., АПБ предоставя 60% само от сумата до 34000 (тоест 20400 лв). При тези проекти се очаква собствен финансов принос на кандидата с над 40% за осигуряване на цялата сума по проекта.

За кандидатите, които искат да получат повече информация по темата или консултации върху проектните си предложения, Асоциация на парковете в България ще проведе срещи за представяне на програмата за финансиране на подпомагащи биоразнообразието бизнеси в района на община Троян в периода 26-30.05.2014 г.

В раздел „Дейности“ на сайта на АПБ – http://www.bg-parks.net/main.php?act=arhiv&act1=rez1&rec=197&id=241 са публикувани формулярите и приложенията за кандидатстване, включително списъци с целеви видове и местообитания в териториите, за чието опазване се очаква ПББ да допринесат.

АПБ провежда програмата за подпомагане на ПББ в периода 2013 – 2016 г. в качеството си на партньор по проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Повече за проекта можете да прочетете на адрес: http://parks.bg/balgaro-shveytsarski-proekt-predstavya-vrazkata-mezhdu-opazvaneto-na-prirodata-i-ustoychivoto-razvitie-na-selskite-rayoni/#comment-11.

За допълнителни въпроси, консултации по изработване на проектните предложения, моля не се колебайте да се свържете с нас – моля погледнете секция „КОНТАКТИ“ на електронната страница на Асоциация на парковете в България.

Share