Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ започват нов проект, с който до края на октомври 2021 г. ще обединят усилията си за насърчаване на прякото участие на граждани във вземането на решения на местно ниво за бъдещето на околната среда.

Проектът е с наименование „Информирано гражданско участие в полза на природата” и се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Той е продължение на проекта „За по-ефективна гражданска защита на природата: Обучения за зелено застъпничество“, изпълняван по същия механизъм.

В една от основните му дейности експерти от двете организации ще проведат отворени обучения в цялата страна. Гражданите ще се запознаят с текстовете и прилагането на редица закони, сред които Закон за устройство на територията (ЗУТ), Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), Административно процесионален кодекс (АПК), Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ), Законът за пряко участие на гражданите; Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), Закон за горите (ЗГ) и др.

Двете организации ще осигурят подкрепа на десет емблематични случаи, избрани сред получени граждански сигнали за нарушения, свързани с опазване на природата.  

Случаите могат да засягат: инвестиционни намерения за застрояване  в защитени територии или защитени зони от Натура 2000, намерения за изграждане на нови кариери, ВЕЦ-ове, или други инвестиционни намерения в нарушение на законодателството и без необходимите документи, замърсявания на реки, изсичане на гори и др.

Организаторите на проекта призовават гражданите и граждански групи да подават сигнали на адрес: icfnature@gmail.com

Не на последно място проектът предвижда да насърчи приемането на Наредба за гражданско участие  в местното самоуправление, с което да се регулира и улесни реда, по който гражданите могат да са активни в своята Община по въпросите на природата.

Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ редовно получават сигнали за нарушения и въпроси, свързани с опазването на околната среда на местно ниво, на които  се стремят да отговарят и да подпомагат експертно.  Новият проект дава възможност за стратегически подход, който да позволи на гражданите да поемат инициативата и да работят активно за съхраняването на дивата ни природа и за чиста околна среда.

Последвайте линка, за да научите повече за дейностите по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата”.

 

Очаквайте допълнителна информация скоро!.

Проектът “Информирано гражданско участие в полза на природата“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на (159 500 евро), предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект “Информирано гражданско участие в полза на природата“ е да подобри възможностите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление чрез повишаване на осведомеността и капацитета им за защита на интересите им за чиста околна среда и опазена природа.

Share