София, 27 ноември 2018 г. – Миналата седмица от националния тв ефир главният прокурор Сотир Цацаров заплаши правителството, че или променя концесията за ски зона Банско в Национален парк Пирин, или ще му бъде потърсена наказателна отговорност заради извършените нарушения в нея. В резултат екоминистърът Нено Димов обяви, че тази или следваща сряда внася в Министерски съвет искане за мандат да преговаря за промяна на концесията.

Защо обаче предложението на главния прокурор противоречи на закона и защо екоминистърът също ще наруши закона, ако го последва, обясняват от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“:

– Ако прокуратурата е открила нарушения от страна на „Юлен“ АД – концесионер на ски зона Банско в Национален парк Пирин, защото концесията е незаконно увеличена и по този начин е нанесена щета на националния парк и интересите на обществото, то трябва да започне разследване за нарушение по чл. 278в от Наказателния кодекс. И дума не може да се отваря за затваряне на очите и преподписване на концесионния договор с нова, по-голяма площ, с милото обяснение, че ще се заплаща по-голямо концесионно възнаграждение.

– Обемът за застрояване в Национален парк Пирин е определен с териториално-устройствен план (ТУП) на „Ски зоната с център град Банско“ и като такъв е посочен и в тръжните книжа, и в договора и в акта за държавна собственост като 99,55 ха.

– Стойността на договора за концесия е 37 305 480 лв., както е записано в чл.9 и приложение 4 на договора. Законът за концесиите (чл. 137 -140) и европейската Директива за концесиите позволяват промяна в действащ договор за концесия само в следните случаи:
1. ако има подобна клауза в договора и за не повече от 10% от стойността на концесията;
2 при извънредни обстоятелства, но не повече от 50% от първоначалната стойност на концесията и;
3. ако се налага ново строителство, но за не повече от 50% от първоначалната стойност на концесията.

В договора за концесия за ски зоната Банско в Национален парк Пирин няма клауза за преразглеждане, а допълнителната инвестиция в размер от 50 % от първоначалната е надмината от концесионера още преди 10 години, което практически означава, че договорът не може да се промени законно.

– Увеличаване на площта на концесията над посочената в тръжните книжа площ от 99,55 ха категорично може да се счита съществена промяна на договора, защото по-голяма площ би привлекла към участие в процедурата допълнителни кандидати или участници, което я прави съществена промяна и законът и директивата за концесиите обявяват подобни промени за недействителни.

– Концесионният договор по заглавие и съдържание е „за изграждане и експлоатация на „Ски зона с център град Банско“ и тъй като горите, реките, скалите и поляните не са обект на изграждане, няма как той да включва площи извън застроените.

– Предложението на главния прокурор показва, че той не изпълнява служебните си задължения да следи за законността в държавата. Недопустимо е този орган и да се заканва, че ще търси наказателна отговорност, ако не се наруши закона, от което реална облага ще получи именно концесионера на ски зона Банско и от това ще настъпят значителни последици, като се узаконят вредите, нанесени на Национален парк Пирин.

– Всяко строителство в България се извършва на основата на подробен устройствен план (ПУП), технически проекти и разрешение за строителство с посочени в тях площи и разположение на строежа. Тези документи се издават на името на собственика – в случая на Министерство на околната среда и водите (МОСВ). Ако някой от обектите с ски-зоната няма тези документи, значи е незаконен и подлежи на премахване по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ).

– Ако МОСВ е разрешавало строителство на обекти без ясни граници и площи на концесията, то няма как този орган да е можел да определи дали концесионерът представлява възложител по смисъла на § 1.т.20 и т.21 от Допълнителните разпоредби на ЗООС. Това от своя страна означава, че е МОСВ е нарушавало Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и това прави въпросното строителство незаконно. В този случай главният прокурор следваше да разпореди на Министъра на ОСВ на основание чл.145, ал.1, т.5 във връзка с чл.145, ал.3 от Закона за съдебната власт да приложи административно принудителни мерки по чл.121 и последващи от ЗБР и чл.159 от ЗООС.
Това от своя страна означава минимум спиране действието на ски зоната.

– Или накратко: ако екоминистърът Нено Димов и повереното му министерство не знаят каква площ на ски зона Банско самото министерство е оценявало с решението си за концесията на 19 юли 2000 г., това означава само едно – че решението на министър Манева е незаконосъобразно и трябва да бъде отменено, заедно с концесионния договор, както всъщност 18 години настояват природозащитните организации.

– На екоминистъра Нено Димов напомняме, че той беше заместник-министър на министър Евдокия Манева, която одобри Оценката за въздействие върху околната среда (ОВОС) на ски зона Банско в Национален парк Пирин, подготви договора за концесия и обяви процедурата, 20-ина дни преди да напусне поста си и преди да има решение на съда за законността на решението по ОВОС.

– На екоминистъра Нено Димов припомняме още, че европейската Директива за концесиите и българският Закон за концесиите му забраняват да променя концесионния договор, като „Юлен“ в ролята си на ползвател на концесията трябва да върне всички използвани територии над записаните в концесията 99,55 хектара.

– Бившият екоминистър Нона Караджова от предишно правителство на Бойко Борисов уж призна, че ски зоната използва повече площ от разрешеното по концесия, но веднага започна с опитите да обяснява това с „объркване на договора“. Оттогава досега тази теза упорито се налага в общественото пространство и сега ни се предлага логичния й завършек – необходима е промяна на концесионния договор, за да се спре „объркването“.

– На екоминистъра Нено Димов най-накрая припомняме, че по силата на Закона за мерките срещу изпирането на пари (чл. 3, ал. 2, т. 14 и чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 3 ал. 5), в екоминистерството трябва да има информация кой е реалният собственик на концесионера „Юлен“ АД. Призоваваме Нено Димов най-накрая да направи тази информация публична или да излезе с писмена декларация, че в МОСВ подобна информация липсва.

Share