Logo_BSCP (2)Асоциация на парковете в България стартира процедура по набиране на проектни предложения в рамките на Програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес.

Проектните предложения трябва да обхващат периода 20 март– 20 август 2016 г.

Кандидатите трябва да осигурят съ-финансиране минимум 40% от стойността на проекта си, което трябва да се предостави с паричен ресурс. Асоциация на парковете в България финансира 60% от проекта. Максималната стойност на едно проектно предложение е 21 500 швейцарски франка. При проекти на обща стойност над 21 000 швейцарски франка, АПБ предоставя до 12 900 швейцарски франка. При тези проекти се очаква собствен финансов принос на кандидата с над 40% за осигуряване на цялата сума по проекта.

Краен срок за подаване на проектните предложения в офиса на Асоциация на парковете в България  – 10 февруари 2016 г.

Допълнителна информация: тел: 0887 820 870 – Асоциация на парковете в България или на e-mail: apb@parks.bg

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на Асоциация на парковете в България.

 I.            Изисквания към кандидатите

Допустими кандидати за финансиране са юридически лица (регистрирани по ЗЮЛНЦ, ЗНЧ, Търговски закон, Закона за местното самоуправление и местната администрация или регистрирани земеделски производители), които търсят финансиране за свои стопански дейности в подкрепа на биоразнообразието, независимо от статута си. В най-общ план това са земеделски производители, НПО, бизнес организации, местни администрации. Допустимо е да кандидатстват физически лица със свои проекти, при условие, че ще бъдат регистрирани като юридически лица преди сключване на договора. Кандидатите не трябва да имат финансови задължения към държавната и местната администрация.

II.            Допустимите дейности по програмата за ПББ

Допустимите дейности по програмата за финансиране на подпомагащият биоразнообразието бизнес трябва да са:

 • финансово устойчиви (приложен бизнес план);
 • предоставяне на стопански услуги в периода 20 март 2016 г. – 20 август 2016 г.;
 • насочени към опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и не нарушаващи заповедите за обявяване и плановете за управление на защитените територии и зони;
 • извършвани на териториите на общините Мъглиж, Казанлък, Павел баня, Карлово, Сопот, Антон, Пирдоп, Тетевен, Троян, Априлци, Севлиево, Габрово, Трявна, Белоградчик, Чупрене, Чипровци, Георги Дамяново, Монтана, Берковица, Вършец, Враца, Своге, Годеч, Костинброд.

III.            Примерни дейности за ПББ

Дейностите, които могат да бъдат извършвани по програмата за финансиране на подпомагащият биоразнообразието бизнес, са:

 • Предоставяне на еко-туристически услуги, свързани с възстановяване на биологичното разнообразие /напр. ботанически градини на открито, центрове за размножаване и наблюдение на редки животни, изграждане на специализирана туристическа инфраструктура в чувствителни територии/;
 • Използване на горски ресурси, лечебни растения и недървесни горски продукти.

Основните фактори, които кандидатите трябва да имат предвид при разработване на проект за кандидатстване към програмата за ПББ са:

 • Природни специфики на природните паркове “Врачански Балкан” и “Българка”, и на защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската екологична мрежа Натура 2000;
 • Съществуващи практики по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

IV.            Времеви график 

 • Краен срок за подаване на документи 10 февруари 2016 г.
 • Срок за изпълнение на проектите: 20 март 2016 г. – 20 август 2016 г.

V.            Финансови условия 

 • Кандидатите трябва да осигурят съ-финансиране минимум 40% от стойността на проекта си, което трябва да се предостави с паричен ресурс. Асоциация на парковете в България финансира 60% от проекта.
 • Кандидатите трябва да платят данък дарение върху получените 60% от дарението, в размер от 2 до 5% от стойността на проекта (в зависимост от общинските разпоредби на местната си администрация).
 • Максималната стойност на един проект не може да бъде повече от 21 000 швейцарски франка. Няма определена минимална стойност на проект.
 • При проекти на обща стойност над 21 000 швейцарски франка, АПБ предоставя до 12 900 швейцарски франка. При тези проекти се очаква собствен финансов принос на кандидата с над 40% за осигуряване на цялата сума по проекта.

Общият размер на средствата за подкрепа на проекти по програмата е 86 000 швейцарски франка.

За участие в процедурата по набиране на проектни предложения по Програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес, е необходимо да бъдат изтеглени следните формуляри и приложения за кандидатстване:

1. Формуляр за кандидатстване;

2. Бизнес план за дейности, кандидатстващи за финансиране по програмата за ПББ

3. Бюджет на проекта

4. Информация за Програмата за финансиране на поддържащ биоразнообразието бизнес, съдържаща природните специфики на проектния район и списъци с целеви видове и местообитания в териториите, за чието опазване се очаква ПББ да допринесат.

АПБ провежда програмата за подпомагане на ПББ в периода 2013 – 2016 г. в качеството си на партньор по проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Повече за проекта можете да прочетете тук.

За допълнителни въпроси, консултации по изработване на проектните предложения, моля не се колебайте да се свържете с нас – моля, погледнете секция „КОНТАКТ“ на електронната страница на Асоциация на парковете в България.

Share