Logo_BSCP (2)Асоциация на парковете в България стартира програма за финансиране на механизми за защитените територии – Природен парк „Врачански Балкан“, Природен парк „Българка” и защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската екологична мрежа Натура 2000. Предоставеното финансиране е в размер до 21 000 швейцарски франка за проект. Тази програма цели да финансира иновативни дейности, чрез които да се развият и тестват модели за генериране на приходи от услуги, т.нар. финансови механизми за защитените територии. С програмата се цели бърза възвращаемост на средствата и съответно до 20% от печалбата на кандидатстващото юридическо лице, да бъде реинвестирана в мерки и дейности за опазване и възстановяване на биоразнообразието в съответния регион, където се реализира самият финансов инструмент. Ползватели на генерираните средства да бъдат дирекции на природни паркове, РИОСВ, общини, НПО или бизнес чрез сключване на специален петгодишен договор за дарение под условие от страна на АПБ.

I.Изисквания към кандидатите

Допустими кандидати за финансиране са юридически лица (регистрирани по ЗЮЛНЦ, ЗНЧ, Търговски закон, ЗМА), фирми и предприятия и други организации, извършващи стопанска дейност, която допринася за изпълнение на целите за управление на защитените територии и зони в целевите райони – ПП Врачански Балкан и ПП Българка и Натура 2000 зона „Западна Стара Планина и Предбалкан – BG0001040“. Възможно е да кандидатстват физически лица със свои проекти, при условие, че ще бъдат регистрирани като юридически лица преди сключване на договора. Кандидатите не трябва да имат финансови задължения към държавната и местната администрация. 

II.Допустимите дейности по програмата за финансиране на механизми за защитените територии

Допустимите за финансиране дейности по Програмата са посочени в Правилниците за дейността на природните паркове, издадени от МЗХ – ИАГ, а именно:

•дейности и проекти, свързани със: научноизследователска работа; поддържане и възобновяване на биоразнообразието; опазване и възстановяване на естествените местообитания и на популациите на растителни и животински видове или на условията в техните местообитания; опазване и управление на компонентите на ландшафта; възобновяване на горите и защита срещу ерозията, изграждане и поддържане на архитектурните елементи за обслужване на отдиха и туризма; съоръжения, осигуряващи опазването на културни ценности и стационари за мониторинг; изработване и издаване на информационни, рекламни, образователни и други популярни материали;

•осъществяване мониторинг върху състоянието на биоразнообразието на природните екосистеми, съобщества и отделни таксони; състоянието на популациите на защитени, редки, застрашени и ендемични представители на дивата флора и фауна като част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие; туристическото натоварване в границите на парка;

•разработване, организиране и координиране провеждането на образователни програми за местното население и посетителите на парка;

•планиране, организиране и провеждане курсове за обучение на работниците, служителите, собственици на поземлени имоти в горските територии, служители на общинските администрации и издава обучителни материали;

•организиране изграждането и функционирането на посетителски и информационни центрове;

•координиране и контролиране рекреационните и туристическите дейности в рамките на своята компетентност;

•организиране извършването на научна дейност, свързана с управлението, стопанисването, устройството и опазването на горските, земеделските и нарушените територии, включени в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

•организиране и извършване на дейности по опазване на културното наследство съвместно с компетентните регионални органи, структури на централната и общинската власт, както и собствениците и ползвателите на съответните културни ценности;

•организиране и извършване на дейности, свързани с културните традиции – фестивали, симпозиуми, пленери, събори;

•създаване и поддържане архив и база данни за: състоянието на горите; растителните и животинските видове и местообитания под специален режим; флористичното, растителното и фаунистичното разнообразие; рекреационния и туристическия потенциал; културните ценности и други обекти и дейности в териториалния обхват на дейност на дирекцията;

•предоставяне на информация за парка и оказване съдействие на заинтересувани организации и лица;

•организиране на доброволческата дейност в териториалния обхват на дейност на дирекцията, свързана с предмета на дейност на дирекцията;

•извършване на услуги и дейности за трети лица след съгласуване с изпълнителния директор на ИАГ.

III.Примерни дейности за Финансови механизми за защитените територии

Дейностите, които могат да бъдат извършвани в рамките на програмата са:

•Развиване на специализиран туризъм и посетителска инфраструктура;

•Произвеждане на сувенири и информационни материали за маркетинг и промотиране на защитената територия;

•Специализирани местни услуги – природни и местни наръчници,

•Организиране на тиймбилдинг,

•Доброволчество и други събития.

Основните фактори, които кандидатите трябва да имат предвид при разработване на своите проектни предложения, са:

•Природните специфики на природните паркове “Врачански Балкан” и “Българка”, и на защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската екологична мрежа Натура 2000 (консервационно значими видове и местообитания; програмни документи на защитените територии). Те могат да бъдат изтеглени от тук.

•Съществуващи практики по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

IV.Времеви график

Краен срок за подаване на документи 10 февруари 2016 г.

•Краен срок при необходимост за развитие на проекта с консултанти наети от АПБ – 1 март 2016 г.

•Краен срок за подписване на договорите 20 март 2016 г.

•Краен срок за изпълнение на проектите: 20 август 2016 г.

V.Финансови условия

Кандидатите трябва да осигурят съ-финансиране минимум 10% от стойността на проекта си, което трябва да се предостави с паричен ресурс. Асоциация на парковете в България финансира 90 % от проекта.

•Кандидатите трябва да платят данък дарение върху получените 90% от дарението, в размер от 2 до 5% от стойността на проекта (в зависимост от общинските разпоредби на местната си администрация).

•При проекти на обща стойност над 21 000 шв. фр., АПБ предоставя 90% само от сумата до 21 000 шв. фр. При тези проекти се очаква собствен финансов принос на кандидата за осигуряване на цялата сума по проекта.

•Кандидатите ще трябва да отчетат, че финансирането ще се извърши чрез договор за дарение под условие, че в следващите 5 години ще отделят 20 % от генерираната печалба от финансираната дейност  за постигане на целите за управление на природните паркове и защитените зони. Средствата не могат да бъдат по-малко от 1/20 от общия размер на финансиране и ще се изплащат на трета страна определена от проекта Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“ не по-късно от 1 май за всяка година след първата.

Общият размер на средствата за подкрепа на проекти по програмата е 126 000 швейцарски франка.

VI. Фомуляри за участие в конкурса

Необходимите формуляри за участие в конкурса по подбор на проектни предложения са:

1. Формуляр за кандидатстване;

2. Декларация на кандидата

АПБ провежда програмата за подпомагане на финансови механизми за защитени територии в периода 2015 – 2016 г. в качеството си на партньор по проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Повече за проекта можете да прочетете тук.                                                                 

     I.   

Share