Името на новия проект е „Гражданските организации – в помощ на администрацията при прилагане на политиките за опазване на защитените територии и вековните дървета“. Tой ще бъде изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“ и е на обща стойност 58 779.00 лв. Проектът е по процедура BG05SFOP001-2.025 и ще бъде изпълняван до края на 2023 година.

Целта на проекта е да се подобри взаимодействието между администрацията и гражданите, чрез което да се повиши ефективността на природозащитните дейности. Защитените територии са основен инструмент, чрез който се изпълняват дейности по опазването на околната среда. За постигане на техните цели обаче е нужен голям капацитет от хора, който съответните власти не покриват. За това планираме в дейностите свързани с опазването на вековните дървета и защитените територии, освен чрез експерти с дългогодишен опит, да подпомогнем държавните администрации и чрез включването на граждани.

Тази цел ще бъде постигната чрез изпълняването на следните дейности предвидени в проекта:

  • Преглед на информацията за защитените територии в съответния регистър и докладване на несъответствията. Това ще доведе до по-подробни и верни публични данни, което от своя страна ще подпомогне за участието на гражданите в дейности по опазването на тези територии.
  • Ще бъде проверено съответствието на границите с целите на опазване на 5 защитени територии. А също така ще се извърши проверка на състоянието на маркировките на 30 защитени територии.
  • За подобряване на гражданското участие в дейности свързани със защитени територии, ще бъдат проведени две обучения в електронна среда, даващи необходимите знания, като: къде да намерите информация за ЗТ; какви са действия при посещение на терен; как се подават сигнали при установени нередности; какви са стъпките за обявяване на нови защитени територии и вековни дървета.
  • Ще бъде организирана и кампания за набиране на граждани, желаещи да участват в мониторинг на вековните дървета. У нас понастоящем има 1353 вековни дървета. Поради големият им брой и разпръснатост не е възможно състоянието им да бъде описано от съответните органи (РИОСВ). Целта е доброволците да посетят вековни дървета в техния район и да изпратят информация за тях на АПБ, като така ще се получи информация за възможно най-много дървета.
Share