Съгласно Решение на УС на АПБ от 16.08.2022 год, на основание чл. 25, ал. 1 от Устава на Асоциацията на парковете в България се свиква Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 24 септември 2022 г. (събота) от 10:00 часа в офиса на Асоциация на парковете в България – София 1000, ул. Хан Аспарух № 26, ап. 1.

Общото събрание ще бъде проведено при следния дневен ред:

1. Избор на нов контролен съвет (КС);
2. Избор на нов управителен съвет (УС);
3. Избор на Председател на УС;
4. Приемане на годишен отчет за 2021 година;
5. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието да се проведе в същия ден в 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове. Регистрацията на присъстващите на събранието започва в 9:45 ч.

Share