Снимка: Дронът Петя

Снимка: Дронът Петя

В Трявна започна четвъртото 5 дневно обучение на Асоциация на парковете в България за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата. Над 50 човека от Дирекции на Природни и национални паркове, регионални инспекции по околна среда и води, неправителствени организации и др. се включват за четвърти път в мащабното обучение и ще обменят опит за постиженията и трудностите, с които се сблъскват в своята работа. В програмата тази година са включени лектори от Беларус, Молдова, Армения и Испания, които ще представят особеностите в управлението на техните национални паркове, защитени територии и околна среда.

Ще се дебатират и Плановете за управление на защитените територии в България – Природен парк „Беласица“ и „Българка“, защитени зони „Овчарица“ и  „Жребчево“. С експертите от МОСВ ще бъде обсъден процесът по изготвяне и приемане на плановете за управление на защитени територии и основните моменти, залегнали в подготвените от тях изменения на Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.

Една от важните теми в днешния ден е „Съвременните тенденции в туризма и предизвикателства и възможности пред българската паркова система“ на Любомир Попйорданов от „Одисея-Ин“ и БААТ.

Тази година ще говорим за мечките и вълците, за престъпленията против защитени видове и против горското стопанство, но и за горската сертификация. Ще бъдат представени две ръководства – „Престъпления  против околната среда“ и за участие на заинтересованите страни в процеса на горска сертификация.“ заяви председателят на Асоциация на парковете в България и организатор на обучението Тома Белев.

Обучението се провежда в хотел „Сезони“ в гр. Трявна в периода 30 май – 3 юни 2016 г. и се извършва в рамките на проект „За Балкана и хората“,  финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. До този момент са обучени 143 експерта от 40 институции и организации.

За контакти:

инж. Тома Белев – 0888 100 373, Председател на УС на АПБ

Зорница Стратиева – 0884 073 761, координатор проект, АПБ

Повече за проекта

Българо-швейцарският проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“ , известен накратко като „За Балкана и хората“ спечели наградата Натура 2000 на Европейската комисия в категорията Социо-икономически ползи. Голямата му цел е изграждането на успешен модел, който да покаже, че връзката между запазването на природата и развитието на селските райони в територии с висока природна стойност може да е печеливша – за местните хора, за бизнеса и за околната среда.

Проектът се изпълнява от пет български партньора (Фондация за биологично земеделие Биоселена, АПБ, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците), четири швейцарски организации (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE), както и МЗХ, представени от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Дейностите се осъществяват в 9 Натура 2000 зони в Западна и Централна Стара планина, но и в национален мащаб и са финансирани от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

До този момент по проекта са подпомогнати 14 фермери, които произвеждат и продават качествени храни с висока добавена стойност (мляко и млечни продукти, месо, яйца, мед и др.), организиран е фермерски пазар в кв. Борово в София, използват се мобилни хладилни витрини за директна продажба на различни изложения. Чрез Програмата за подкрепа на бизнеси, щадящи природата са финансирани 5 различни бизнеса. Разработени са 1 обществена и 4 частни схеми за плащания за екосистемни услуги (ПЕС). Тествани са модели за генериране на приходи за услуги, предоставяни от защитени територии. Уеб-базираната информационна система за местни породи съдържа подробна информация за 112 405 животни от 33 редки породи: http://breedsbg.net.

Проведени са редица обучения за земеделските производители, Българска агенция по безопасност на храните и на МЗХ експерти за преработка и директни продажби в Швейцария и България. Изграден е капацитет на администрацията, отговорна за защитените територии чрез ежегодни обучения с по над 50 теми. Финансирани са 19 студентски дипломни работи, свързана с опазването на природата в региона на проекта. Повече от 2000 студенти са се включили в 75 лекции за биоразнообразието и устойчивото развитие в Софийския университет.

Детска природна академия Узана приема ученици от лятото на 2015.

Вижте повече на http://forthenature.org/swissprogramme

 

Share