Logo_BSCP (2)Асоциация на парковете в България има удоволствието да съобщи, че започва Програмата за финансиране на подпомогащ биоразнообразието бизнес. Предоставяното финансиране, в размер до 35 000 лв на проект, ще подкрепи иновативни стопански дейности, които активно работят за възстановяване и опазване на ключови природни ресурси в територии, които попадат в или граничат с природните паркове “Врачански Балкан” “Българка” и зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската мрежа Натура 2000. Срещи за представяне на програмата са проведени в Габрово, Трявна, Враца, Чипровци, Берковица и София, като АПБ продължава да предоставя консултации по проектните идеи, при заявен интерес от кандидатите.

Допустими кандидати за финансиране са юридически лица (реигистрирани по ЗЮЛНЦ, ЗНЧ, Търговски закон, Закона за местното самоуправление и местната администрация или регистрирани земеделски производители), които търсят финансиране за свои стопански дейности в подкрепа на биоразнообразието, независимо от статута си. В най-общ план това са земеделски производители, НПО, бизнес организации, местни администрации. Допустимо е да кандидатстват физически лица със свои проекти, при условие, че ще бъде регистрирано юридическо лице преди сключване на договор. Кандидатите не трябва да имат финансови задължения към държавната и местна администрация.

Допустимите дейности по програмата за ПББ трябва да бъдат:
• финансово устойчиви (приложен бизнес план)
• предоставяне на стопански услуги в периода 1 септември 2013 г. – 31 януари 2015г.
• насочени към опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и не нарушават заповедите за обявяване и плановете за управление на защитените територии и зони
• извършвани на териториите на общините Берковица, Враца, Габрово, Георги Дамяново, Годеч, Трявна, Своге, Чипровци, Чупрене.

Примерни дейности на ПББ:
• Предоставяне на еко-туристически услуги, свързани с възстановяване на биологичното разнообразие /напр. ботанически градини на открито, центрове за размножаване и наблюдение на редки животни, изграждане на специализирана туристическа инфраструктура в чувствителни територии/;
• Използване на горски ресурси, лечебни растения и недървесни горски продукти.

Основни фактори, които кандидатите трябва да имат пред вид при разработване на проект за кандидатстване към програмата за ПББ:
• Природни специфики на природните паркове “Врачански Балкан” и “Българка” и на зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската мрежа Натура 2000 (консервационно значими видове и местообитания; програмни документи на защитените територии)
• Съществуващи практики по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.

Времеви график:
• Първа сесия за кандидатстване: краен срок за подаване на документи 30 юли 2013 г.
• Срок за изпълнение на проектите: 1 септември 2013 г. – 31 януари 2015 г.

Финансови условия:
• Кандидатите трябва да осигурят съ-финансиране от минимум 40% от стойността на проекта си, което трябва да се предостави с паричен ресурс. 60% от проекта се финансират от АПБ;
• Кандидатите ще трябва да платят данък дарение върху получените 60% от стойността на проекта, в размер на от 2 до 5% от сумата (в зависимост от общинските разпоредби на местната си администрация);
• Максималната стойност на един проект не може да бъде повече от 35 000 лв. Няма определена минимална стойност на проект
• При проекти на обща стойност над 35 000 лв., АПБ предоставя 60% само от сумата до 35000 (тоест 21000 лв). При тези проекти се очаква собствен финансов принос на кандидата от над 40% за осигуряване на цялата сума по проекта.

АПБ провежда програмата за подпомагане на ПББ в периода 2013 – 2015 г. в качеството си на партньор по проект „Да свържем опазването на природата и устойчивото развитие на селските райони“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

За въпроси, формуляри за кандидатстване и консултации по изработване на проектните предложения, моля свържете се с АПБ по някой от начините, посочени в раздел „За контакти“.

Share