Снимка: Дронът Петя

Снимка: Дронът Петя

Четвъртото обучение на АПБ за повишаване капацитета на служителите на структурите и организациите, отговорни за опазването на природата, на защитените територии и НАТУРА 2000 мрежата в рамките на проект „За Балкана и Хората“ се проведе в периода 30 май – 03 юни 2016 г. в гр. Трявна. Бяха поканени специалисти в областта на правото, природозащитата, горското стопанство, етноботаниката и виното. Представените презентации по време на обучението можете да видите в списъка по-долу:

1. „Използване на дронове в управлението в управлението на защитените територии“ с лектор Спас Узунов – експерт в Българска фондация биоразнообразие.

2. „Планове за управление на ПП Беласица и ПП „Българка. Необходима ли е промяна в нормативната база, уреждаща плановете за управление на защитените територии?“ с лектори инж. Добромира Димова, представител на „Екоиновации“ ООД и инж. Тома Белев от Асоциация на парковете в България.

3. „Управление на националните паркове в Беларус: особености и пътища на усъвършенстване“ с лектор: Олга Каскевич, координатор РГ „Охрана дикой природы Беларуси“ в „Зелёная сеть“, председател ОО „Багна“.

4. „Съвременните тенденции в туризма и предизвикателства и възможности пред българската паркова система“ с лектор Любомир Попйорданов Одисея-Ин Спортно – туристическа агенция ЕООД.

5. „Възможности на мобилните приложения за събиране и анализ на биологична информация (Smart Birds Pro)“. Темата беше представена от д-р Георги Попгеоргиев, експерт ГИС и бази данни в БДЗП.

6. „Обучение на гражданите как да опазват горите“ с лектор инж. Александър Дунчев, експерт Гори, WWF България

7. „Ревизия на биосферните резервати в България“ с лектор Петко Цветков експерт в Българска фондация биоразнообразие.

8. „Управление на околната среда в Армения в областта на защитените природни територии“ с лектор Лианна Асоян, директор НПО „Blejan”, координатор на „Gavar AARHUS Center“

9. „Остойностяване на екосистемните услуги от горите в Национален парк „Централен Балкан““ с лектор инж. Добромира Димова, експерт в „Екоиновации“ ООД.

10. „Престъпленията против горското стопанство. Случаите, които са разгледани в ръководство „Престъпления против околната среда““ с лектор Милчо Генжов, прокурор в Габровската окръжна прокуратура.

11. „Ефективно презентиране“ с лектор: Михаил Стефанов, Makethem

12. „Етноботаниката в България“, представена от д-р Георги Мишев от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. По време на презентацията му се споменаха различни източници на информация от Атанас Илиев, публикувани в Списания на БАН през 1919 г. , а именно: „Растенията от българското фолклорно гледище“ и „Растителното царство в народната поезия, обичаите, обредите и поверията на българите“ и „Български народни названия на растения“ от д-р П. Козаров, 1925 г.

13. „BET – спешен екип за мечки“, представена от Александър Дуцов, експерт в СДП Балкани.

14. „Горската сертификация и как можем да участваме в този процес?“ с лектор инж. Нели Дончева, ръководител на програма Гори на WWF България.

15. „Какво знаем за вълците в страната ни: данни за някои аспекти от биологията и екологията на вида“ с лектор Елена Цингарска, експерт в СДП Балкани.

16. „Възстановяване на хабитати и популации на застрашени видове дънни риби и безгръбначни в защитени зони“ с лектор Стоян Михов – консервационен директор на WWF България.

17. „1. Актуална информация за процеса по изготвяне и приемане на плановете за управление на защитени територии и 2. Основни моменти, залегнали в подготвяния от МОСВ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.“. Двете теми бяха представени от г-н Димитър Стоев – началник отдел „Защитени територии“ и г-н Валери Георгиев – началник отдел „Биологично разнообразие“ в Министерство на околната среда и водите.

18. „Планове за управление на ЗЗ „Овчарица“ и „Жребчево“. Необходими ли са промени в нормативната база?“ с лектор Георги Дулев от Зелени Балкани.

19. „Ландшафтни решения при оформяне на пространството в природните паркове на Испания“ с лектор ланд. арх. Боряна Дончева, „Ланд Арт Студио 2002“.

20. „Защитените територии в Република Молдова след 25 години на независимост“ с лектор Наталия Сурусеану, консултант, Регионален екологичен център, Молдова

21. „Природозащита и медии“ с лектор Владимир Иванов, експерт комуникации, WWF България

22. „Престъпленията против защитени видове. Случаите, които са разгледани в ръководство „Престъпления против околната среда“ с лектор проф. д-р Момяна Гунева.

Контакти на лекторите са публикувани в края на всяка презентация или могат да бъдат поискани от екипа на Асоциация на парковете в България.

През 2017 година АПБ ще проведе последното обучение в рамките на проекта „За Балкана и Хората“. Ако проявявате интерес, следете рубриката „Дейности“ за повече информация.

Share